N Y   C O M P U T E R

Innovation

고객만족을위한 고품질 정책으로 믿을 수 있는 제품을 약속합니다.

 

슬림형PC

타워형PC

미니형PC

모니터


WFG-B257FC-BGTB

식별번호 : 23344099

CPU : Intel Core i5 7500 [3.4GHz ]

M/B : Intel B250

RAM : 4GB

HDD : 1TB

SSD : 120GB

VGA : GT730 1GB

O/S : Windows10 Home

 

WFG-B257FC-BHTB

식별번호 : 23344100

CPU : Intel Core i5 7500 [3.4GHz ]

M/B : Intel B250

RAM : 4GB

HDD : 1TB

SSD : 120GB

VGA : GT730 1GB

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-B257FC-IGTB

식별번호 : 23344097

CPU : Intel Core i5 7500 [3.4GHz ]

M/B : Intel B250

RAM : 4GB

HDD : 500GB

SSD : 120GB

VGA : Intel HD Graphics 630

O/S : Windows10 Home

 

WFG-B257FC-IHTB

식별번호 : 23344098

CPU : Intel Core i5 7500 [3.4GHz ]

M/B : Intel B250

RAM : 4GB

HDD : 500GB

SSD : 120GB

VGA : Intel HD Graphics 630

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-B257SA-EHTB

식별번호 : 23344103

CPU : Intel Core i7 7700 [3.6GHz ]

M/B : Intel B250

RAM : 8GB

HDD : 1TB

SSD : 250GB

VGA : GTX1050 2GB

O/S : Windows10 Home

 

WFG-B257SA-OHTB

식별번호 : 23344105

CPU : Intel Core i7 7700 [3.6GHz ]

M/B : Intel B250

RAM : 8GB

HDD : 1TB

SSD : 250GB

VGA : GTX1050 2GB

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-H116FC-AGTB

식별번호 : 23344095

CPU : Intel Core i5 6500 [3.2GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

HDD : 500GB

SSD : 250GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Home

 

WFG-H116FC-AHTB

식별번호 : 23344096

CPU : Intel Core i5 6500 [3.2GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

HDD : 500GB

SSD : 250GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-H116FC-FGTB

식별번호 : 23050925

CPU : Intel Core i5 6500 [3.2GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

HDD : 500GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Home

 

WFG-H116FC-FHTB

식별번호 : 23050924

CPU : Intel Core i5 6500 [3.2GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

HDD : 500GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-H116FC-IGTB

식별번호 : 23050928

CPU : Intel Core i5 6500 [3.2GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

HDD : 500GB

SSD : 120GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Home

 

WFG-H116FC-IHTB

식별번호 : 23050929

CPU : Intel Core i5 6500 [3.2GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

HDD : 500GB

SSD : 120GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-H116FC-KGTB

식별번호 : 23050926

CPU : Intel Core i5 6500 [3.2GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

SSD : 120GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Home

 

WFG-H116FC-KHTB

식별번호 : 23050927

CPU : Intel Core i5 6500 [3.2GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

SSD : 120GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-H116FC-LGTB

식별번호 : 23050930

CPU : Intel Core i5 6500 [3.2GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

HDD : 500GB

VGA : GeForce GT730

O/S : Windows10 Home

 

WFG-H116FC-LHTB

식별번호 : 23050931

CPU : Intel Core i5 6500 [3.2GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

HDD : 500GB

VGA : GeForce GT730

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-H116FC-NGTB

식별번호 : 23154710

CPU : Intel Core i5 6500 [3.2GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

SSD : 250GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Home

 

WFG-H116FC-NHTB

식별번호 : 23154711

CPU : Intel Core i5 6500 [3.2GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

SSD : 250GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-H116GA-FGTB

식별번호 : 23051269

CPU : Intel Pentium G4500 [3.5GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

HDD : 500GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Home

 

WFG-H116SA-DHTB

식별번호 : 23344104

CPU : Intel Core i7 6700 [3.4GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 8GB

HDD : 1TB

SSD : 120GB

VGA : GT730 1GB

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-H116SA-FGTB

식별번호 : 23050934

CPU : Intel Core i7 6700 [3.4GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

HDD : 500GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Home

 

WFG-H116SA-FHTB

식별번호 : 23050935

CPU : Intel Core i7 6700 [3.4GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

HDD : 500GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-H116SA-IGTB

식별번호 : 23344101

CPU : Intel Core i7 6700 [3.4GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

HDD : 500GB

SSD : 120GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Home

 

WFG-H116SA-IHTB

식별번호 : 23344102

CPU : Intel Core i7 6700 [3.4GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

HDD : 500GB

SSD : 120GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-H116SA-MGTB

식별번호 : 23050936

CPU : Intel Core i7 6700 [3.4GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

HDD : 1TB

SSD : 250GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Home

 

WFG-H116SA-MHTB

식별번호 : 23050937

CPU : Intel Core i7 6700 [3.4GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

HDD : 1TB

SSD : 250GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-H116TB-FGTB

식별번호 : 23051270

CPU : Intel Core i3 6100 [3.7GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

HDD : 500GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Home

 

WFG-H116TB-FHTB

식별번호 : 23051271

CPU : Intel Core i3 6100 [3.7GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

HDD : 500GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-H116TB-IGTB

식별번호 : 23050922

CPU : Intel Core i3 6100 [3.7GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

HDD : 500GB

SSD : 120GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Home

 

WFG-H116TB-IHTB

식별번호 : 23050923

CPU : Intel Core i3 6100 [3.7GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

HDD : 500GB

SSD : 120GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-H116TB-KGTB

식별번호 : 23058773

CPU : Intel Core i3 6100 [3.7GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

SSD : 120GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Home

 

WFG-H116TB-KHTB

식별번호 : 23050921

CPU : Intel Core i3 6100 [3.7GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

SSD : 120GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-H116TB-NGTB

식별번호 : 23344059

CPU : Intel Core i3 6100 [3.7GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

SSD : 250GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Home

 

WFG-H116TB-NHTB

식별번호 : 23344094

CPU : Intel Core i3 6100 [3.7GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

SSD : 250GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-H318FC-2GTB

식별번호 : 23435669

CPU : Intel Core i5 8500 [3GHz ]

M/B : Intel H310

RAM : 8GB

SSD : 250GB

VGA : Intel UHD Graphics 630

O/S : Windows10 Home

 

WFG-H318FC-2HTB

식별번호 : 23435670

CPU : Intel Core i5 8500 [3GHz ]

M/B : Intel H310

RAM : 8GB

SSD : 250GB

VGA : Intel UHD Graphics 630

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-H318FC-IGTB

식별번호 : 23435663

CPU : Intel Core i5 8500 [3GHz ]

M/B : Intel H310

RAM : 4GB

HDD : 500GB

SSD : 120GB

VGA : Intel UHD Graphics 630

O/S : Windows10 Home

 

WFG-H318FC-IHTB

식별번호 : 23435667

CPU : Intel Core i5 8500 [3GHz ]

M/B : Intel H310

RAM : 4GB

HDD : 500GB

SSD : 120GB

VGA : Intel UHD Graphics 630

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-H318FC-JGTB

식별번호 : 23511893

CPU : Intel Core i5 8500 [3.0GHz ]

M/B : Intel H310

RAM : 8GB

HDD : 1TB

SSD : 250GB

VGA : Intel UHD Graphics 630

O/S : Windows 10 Home

 

WFG-H318FC-JHTB

식별번호 : 23435675

CPU : Intel Core i5 8500 [3GHz ]

M/B : Intel H310

RAM : 8GB

HDD : 1TB

SSD : 250GB

VGA : Intel UHD Graphics 630

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-H318FC-PGTB

식별번호 : 23435671

CPU : Intel Core i5 8500 [3GHz ]

M/B : Intel H310

RAM : 8GB

HDD : 1TB

SSD : 120GB

VGA : Intel UHD Graphics 630

O/S : Windows10 Home

 

WFG-H318FC-PHTB

식별번호 : 23435672

CPU : Intel Core i5 8500 [3GHz ]

M/B : Intel H310

RAM : 8GB

HDD : 1TB

SSD : 120GB

VGA : Intel UHD Graphics 630

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-H318FC-ZHTB

식별번호 : 23435674

CPU : Intel Core i5 8500 [3GHz ]

M/B : Intel H310

RAM : 8GB

HDD : 1TB

SSD : 120GB

VGA : GeForce GT1030

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-H318SA-PFTB

식별번호 : 23435677

CPU : Intel Core i7 8700 [3.2GHz ]

M/B : Intel H310

RAM : 8GB

HDD : 1TB

SSD : 120GB

VGA : Intel UHD Graphics 630

O/S : Windows10 Home

 

WFG-H318SA-PHTB

식별번호 : 23435678

CPU : Intel Core i7 8700 [3.2GHz ]

M/B : Intel H310

RAM : 8GB

HDD : 1TB

SSD : 120GB

VGA : Intel UHD Graphics 630

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-H318SA-QFTB

식별번호 : 23600969

CPU : Intel Core i7 8700 [3.2GHz ]

M/B : Intel H310

RAM : 8GB

HDD : 1TB

SSD : 250GB

VGA : GeForce GT1030

O/S : Windows10 Home

 

WFG-H318SA-ZFTB

식별번호 : 23435683

CPU : Intel Core i7 8700 [3.2GHz ]

M/B : Intel H310

RAM : 8GB

HDD : 1TB

SSD : 120GB

VGA : GeForce GT1030

O/S : Windows10 Home

 

WFG-H318SA-ZHTB

식별번호 : 23435684

CPU : Intel Core i7 8700 [3.2GHz ]

M/B : Intel H310

RAM : 8GB

HDD : 1TB

SSD : 120GB

VGA : GeForce GT1030

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-H318TB-IGTB

식별번호 : 23435666

CPU : Intel Core i3 8100 [3.6GHz ]

M/B : Intel H310

RAM : 4GB

HDD : 500GB

SSD : 120GB

VGA : Intel UHD Graphics 630

O/S : Windows10 Home

 

WFG-H318TB-IHTB

식별번호 : 23435665

CPU : Intel Core i3 8100 [3.6GHz ]

M/B : Intel H310

RAM : 8GB

HDD : 500GB

SSD : 120GB

VGA : Intel UHD Graphics 630

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-H318TB-JGTB

식별번호 : 23600968

CPU : Intel Core i3 8100 [3.6GHz ]

M/B : Intel H310

RAM : 8GB

HDD : 1TB

SSD : 250GB

VGA : Intel UHD Graphics 630

O/S : Windows10 Home

 

WFG-H318TB-PGTB

식별번호 : 23435664

CPU : Intel Core i3 8100 [3.6GHz ]

M/B : Intel H310

RAM : 8GB

HDD : 1TB

SSD : 120GB

VGA : Intel UHD Graphics 630

O/S : Windows10 Home

 

Family Site : 다나와 | 마이클럽

(주)늑대와여우컴퓨터 | 사업자등록번호 106-81-65222 | 대표이사 우명구
대표번호 : 1566-0829
본사/공장 : 경기도 파주시 송학3길 26(야당동)
사업부 : 서울 영등포구 선유서로 31길 3 미디어비즈센타 9층
Copyright©NYCOMPUTER Co.,Ltd.All Rights Reserved